Предстоящи събития

Предстоящи събития

Предстоящи събития

СЪОБЩЕНИЕ

 

От настоящата учебна 2016/ 2017 г. СУ „Св. св. Кирил и Методий“ е включено за участие в проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта:

Създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Целева група по проекта:

Ученици в държавните и общинските училища.

Основните дейности по проекта:

  1. Разработване и изпълнение на училищни програми „Твоят час“, включващи: училищен механизъм за идентифициране на индивидуалните интереси и обучителни затруднения на учениците; дейности за преодоляване на обучителни затруднения; дейности по интереси за развитие на творческите способности на учениците; участие в междуучилищни дейности; работа с родители и настойници и организиране и провеждане на публични изяви на учениците.
  2. Създаване на модел за обществен мониторинг с участието на родителите на учениците.
  3. Информиране и публичност.
  4. Организация и управление на проекта.

Индикатори:

Намаление на дела на преждевременно напусналите училище от лицата на възраст между 18 и 24 г., включени в дейности по ОП: МОН ще отчита всяка година обхванатите ученици в дейности по процедурата.

Дял на училищата, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 70%.

Ученици, включени в дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 320 000.

Повече информация можете да прочетете в разработената за целите на проекта електронна платформа на адрес http://tvoyatchas.mon.bg/